Ceardlann:From Objects to Narrative - a creative writing | drawing workshop

Actions and Detail Panel

Sold Out

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
This zoom workshop is an invitation to respond to the work from the Drawing Journal: Image of Thought Exhibition.

About this Event

**Béarla ar lean | English follows**

Ó Réada go Scéalta– ceardlann scríbhneoireachta chruthaithí agus líníochta

Is cuireadh é an cheardlann seo le dul i ngleic le saothar an Drawing Journal agus a dtaispeántas, Íomhá na Smaointeoireachta, le do scileanna scríbhneoireacht cruthaithí agus líníochta a fhorbairt, bunaithe ar chuimhní cinn pearsanta agus réada a thugann rannpháirtithe chuig an cheardlann.

Beidh an chéad sciar den cheardlann éascaithe ag Niamh Clarke agus Doris Rohr le tacaíocht ó Tamzin Ashcroft.

Beidh an dara sciar den cheardlann éascaithe ag Tamzin Ashcroft le tacaíocht ó Niamh Clarke agus Doris Rohr

Mairfidh an cheardlann iomlán 3 uair a chloig agus tá sé teoranta do 12 rannpháirtí

Cuid 1: 85 nóiméad le Doris Rohr & Niamh Clarke

Réada suntasacha

Sa chéad dul síos, pléifidh muid saorchaidreamh trí scríbhneoireacht agus líníocht. Beidh réada pearsanta ina gcuid shainiúil d’fhorbairt na scríbhneoireachta a bhfuil tábhacht phearsanta leo i bhformaid dírbheathaisnéise agus/nó freagraí ficseanacha. Spreagfar rannpháirtithe chun triail a bhaint as líníocht marcanna, más suim leo.

Sos 15 nóiméad

Cuid 2: 80 nóiméad le Tamzin Ashcroft

Forbairt na hinsinte:

Beidh rannpháirtithe ábalta nasc a dhéanamh idir líníocht agus téacs agus féidearthacht chruthaitheach an dá mheán a aithint. Ag tógáil inspioráide ó Íomhá na Smaointeoireachta, roghnaíonn rannpháirtithe ceann de na teidil sa tionscadal a bhfuil dáimh acu leis agus tugann siad faoi phíosa scríbhneoireachta a fhorbairt as. Is í an aidhm í intinn an rannpháirtí a shaoradh maidir le freagraí téacsbhunaithe a fhorbairt leis an phróiseas chruthaitheach a spreagadh.

Tar éis seo, beidh léiriú de stíleanna líníochta éagsúla agus soláthar deis dul i ngleic le líníocht agus réimse modhanna líníochta curtha i láthair ag Tamzin. Léireoidh Tamzin é seo trí úsáid a bhaint as samplaí ón taispeántas. Spreagann an chuid seo den cheardlann rannpháirtithe a scileanna líníochta a fhorbairt.

Tabharfar cuireadh do gach rannpháirtí a ndea-chleachtas, a scéalta agus a líníochtaí a roinnt.

Tabhair leat na nithe seo a leanas:

Riachtanach:

Réad nó roinnt réada a bhfuil a chiallaíonn rud pearsanta duit

Peann/leabhar nóta, peann luaidhe, cuimilteoir

Roghnach:

Rialóir, gualach, cailc, pastal

Ní mór do na rannpháirtithe a chinntiú go bhfuil fáil acu ar Zoom. Tá feidhm físe inmhianaithe.

Beidh an cheardlann seo i mBéarla

From Objects to Narrative - a creative writing | drawing workshop

This workshop is an invitation to respond to the work from the Drawing Journal: Image of Thought Exhibition, to develop creative writing and drawing based on personal memory and objects participants will bring to the workshop.

Part 1 of the workshop will be led by Niamh Clarke and Doris Rohr with support from Tamzin Ashcroft

Part 2 of the workshop will be led by Tamzin Ashcroft with support from Niamh Clarke and Doris Rohr.

The overall workshop will be approximately 3 hours long and is limited to 12 participants.

Part 1: 85 mins led Doris Rohr & Niamh Clarke

Significant objects

Initially we will explore free association through writing or drawing. Personal objects will form a distinctive part in developing writing of personal significance in the format of autobiographical and/or fictional responses. Participants are encouraged to explore mark making and drawing, if they would like to.

Break: 15 minutes

Part 2: 80 mins led by Tamzin Ashcroft

Developing narrative:

Participants will be able to connect drawing and text and realise the creative potential of the two mediums. Taking inspiration from Image of Thought participants choose one of the project titles they connect with to develop writing from. The aim is to free the mind of the participant in developing text based responses to stimulate the creative process.

This is followed by a showcase of drawing styles, providing an opportunity to experience drawing and to experiment with a range of drawing techniques which will be introduced by Tamzin. She will use examples from the exhibition to illustrate this. This part of the workshop encourages participants to develop drawing skills.

The plenary invites all participants to share their best practices, read out their stories and/or show their drawings.

You need to bring:

Essential:

An object or several objects of personal relevance

Pen/notebook, pencil, eraser

Optional:

Ruler, charcoal, chalk, pastel.

Participants should ensure that they can download zoom. A video function is desirable.

This workshop will be facilitated in English

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved