Free

Cultúr Club @ Sydney

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Consulate General of Ireland

Level 26

1 Market Street

Sydney, NSW 2000

Australia

View Map

Event description

Description

Bí linn don cheardlann gan chostas seo le foghlaim faoi acmhainní nua Cultúr Club do pháistí agus chun féiniúlacht Éireann níos láidre a chothú i measc na nGael thar sáile!

Join us for this free training session to learn about new Cultúr Club resources to foster a stronger sense of Irish identity among children of the diaspora.

Is deis í an cheardlann seo duitse:

  • cóip chrua den trí leabhrán gníomhaíochta a fháil
  • oiliúnt a fháil ar an gcuraclam
  • bualadh le Gaeil na cathrach
  • treoir a fháil más mian leatsa ceardlanna áitiúla Cultúr Club a reáchtáil do pháistí
  • comhairle agus tuairim a thabhairt dúinn ar acmhainní eile a d'fhéadfaimis a fhorbairt le cabhrú leat

This community-building workshop is a chance for you to:

  • receive a hard copy of each of the three activity books
  • be trained on the curriculum
  • network with the Irish community
  • receive guidance if you would like to potentially facilitate local Cultúr Club workshops
  • consult and advise us on what other resources we could develop in the future to better help you

Sonraí: www.cnag.ie/CulturClub
Details: www.cnag.ie/culturclub
CAD É CULTÚR CLUB?
WHAT'S IT ALL ABOUT?

Tá acmhainní á bhforbairt ag Conradh na Gaeilge do shraith de cheardlanna Gaeilge agus cultúir a d'fhéadfadh éascaitheoirí áitiúla a reáchtáil do pháistí 6 - 16 bliana d'aois áit ar bith ar fud na cruinne.

Conradh na Gaeilge is developing resources for a series of Irish-language and culture workshops to be run by local facilitators for 6 - 16 year olds anywhere in the world.

Tá an curaclam Cultúr Club bunaithe ar 12 théama den Éireannachas agus áirítear ann:

This Cultúr Club curriculum is based on 12 themes of Irishness and includes:

Tá an chéad shraith de leabhráin ghníomhaíochta críochnaithe anois agus ar fáil in aisce ach do shonraí a chlárú anseo. Tá na leabhráin ar fáil in aisce d'aon duine ar spéis leo ceardlanna Cultúr Club a reáchtáil as a stuaim féin, nó dóibh siúd nár mian leo ach na hacmhainní a fhiosrú.

The first series of activity books are now completed and available free of charge from our website by registering your details here. The activity books are free to use for anyone who wants to run their own Cultúr Club workshops for kids, or indeed for anyone who is simply interested in the materials.

Cuirfear tuilleadh acmhainní le www.cnag.ie/CulturClub an fómhar seo freisin.

The additional support materials and resources will be available from www.cnag.ie/culturclub in autumn.
SCÉIMEANNA PÍOLÓTACHA
PILOT SCHEMES

Buíochas le tacaíocht ó Ambasáid na hÉireann in Canberra, tá ceardlanna oiliúna Cultúr Club á reáchtáil againn do thuismitheoirí, do mhúinteoirí, agus d'éascaitheoirí féideartha eile san Astráil agus sa Nua Shéalainn i mí Dheireadh Fómhair 2018.

Thanks to funding from the Embassy of Ireland in Canberra, we are organising training workshops for parents, teachers and other potential Cultúr Club facilitators in Australia and New Zealand this October.

Bí linn sa Chonsalacht!
Join us in the Consulate!

Teagmháil agus tuilleadh eolais:
Contact and further information:

www.cnag.ie/CulturClub
culturclub@cnag.ie

Share with friends

Date and Time

Location

Consulate General of Ireland

Level 26

1 Market Street

Sydney, NSW 2000

Australia

View Map

Save This Event

Event Saved